TOM Termit České Budějovice
�vod
O odd�lu
Pl�n akc� 2011
Pl�n akc� 2010
Pl�n akc� 2009
Pl�n akc� 2008
Pl�n akc� 2007
Pl�n akc� 2006
Pl�n akc� 2005
Pl�n akc� 2004
Pl�n akc� 2003
Pl�n akc� 2002
Pl�n akc� 2001
Vyhodnocen� 2004
Vyhodnocen� 2003
Vyhodnocen� 2002
Vyhodnocen� 2001

�dol�m t�ebon�nsk�ho potoka
Datum: 27.4.2002
Zvadlo: v textov� podob� zde
��ast: MZ, Adam, Eda, Petr, Jirka 2, MA, VA, Mark�ta, Petr (ved.)
Popis akce:

V ned�li jsme se se�li v p�l des�t� p�ed DDM a slavnostn� zah�jili cykloturistickou sez�nu. Zdatn� jsme se vydali po cyklostezce proti proudu �eky Vltavy do Bor�ova, kde n�s �ekala Mark�ta. Pak u� v pln�m po�tu jsme jeli p�es B�ez� na z��ceninu hradu Kotek. Tam jsme dali odpo�inek a sva�inu. P�es prvn� hradn� p��kop po �zk� klikat� cesti�ce jsme dorazili a� k silnici a po t� a� k myslivn�. �ekal n�s hezk� ter�nn� sjezd a� k �ece Vltav�, kde se do n� vl�v� T�ebon�nsk� veletok. Poda�ilo se n�m jej suchou nohou p�ebrodit. Na lou�ce u soutoku jsme obdivovali �lut� petrkl��e, sasanky, k�ivatce a hl�stn�ky hn�zd�ky. Na druh�m b�ehu Vltavy stoupal d�m u jeskyn� a TO T��metrov� vodop�dy. U dal��ho brodu p�es potok jsme zaparkovali kola a vylezli do kopce k m�stn� jeskyni. N�pis Svaz �esk�ch Horn�k� se kluk�m ji� nepoda�ilo na jeskynn� st�nu napsat. Je�t� jsme ud�lali spole�n� foto u vchodu do jeskyn�, po na�em "GRUP��". Ne� jsme dojeli do trempsk� osady, p�el�zali jsme je�t� jednou po �zk� l�vce a dvakr�t brodili. N�kte�� i n�kolikr�t. Na ohni�ti jsme si ud�lali ohe�. Jako obvykle dostal ka�d� t�i sirky a vylosovalo se po�ad�. Eda v�ak zap�lil hned druhou sirkou. Opekli jsme si bu�t�ky jen Mal� Zv��e m�lo ku��tko a VA pekla v alobalu pln�n� pity sku��tkem. Po ob�d� jsme se rozprchli k potoku stav�t hr�z ale v tu chv�li se rozpoutala bahenn� bitka - kluci st�li na jednom b�ehu, holky na druh�m. Pak jsme se vydali d�l proti proudu potoka. Cesti�ka vedla p��mo u potoka a v jedn� chv�li kdy� si Jirka II cht�l d�t nohu na k�men, ten se sn�m uvolnil do potoka a Jirka za n�m t� zahu�el ale p��mo po hlav�. Kolo z�stalo na b�ehu �pln� such�. Nejv�t�� legrace byla, kdy� vylezl a z p�ilby mu tekla v�ude voda. D�l jsme jeli do Ran�ic a na zmrzlinu do Kame��ku. Odtud p�es Plavnici do Plavu, kde jsme obdivovali jako v�dycky ml�nek a potom u� kolem �pravny vod do kopce a lesn�m ter�nem po turistick� zna�ce do Vidova a pak st�le kolem �eky Mal�e p�es Roudn� a� k m�lk�mu zd�n�mu brodu U �pa�k�. Cestou tam jsme se na hrbolat� cest�, hlavn� p�es pole po��dn� vyklepali. Petr pomalu na uk�zku p�ejel brod bez namo�en�. Mark�ta, proto�e m�la strach jet bl�e kraji zajela do mezery mezi betonov�mi deskami a m�lem spadla z kola. Ostatn� a� na Mark�tu, kter� to v�e zpovzd�l� sledovala pak nad�en� jezdili tam a sem a zp�tky a po��d dokola. Hlavn� co nejv�t�� rychlost�, aby voda okolo hodn� st��kala. Adam vyk�ikoval " A� jsem co nejv�c mokrej ". Na�t�st� sv�tilo slun��ko a bylo n�dhern� teplo. Pak jsme dojeli do m�sta a� k lod�nici, kde jsme se rozlou�ili.

 

Webdesign Roman Čampula